Algemene voorwaarden

 

Artikel 1. Definities

 1. Lunettes AVA Brillen: Lunettes AVA Brillen, gevestigd te Haaren onder KvK nr. 56496435
 2. Klant: degene met wie Lunettes AVA Brillen een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Lunettes AVA Brillen en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Lunettes AVA Brillen.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Artikel 3. Prijzen

 1. Alle prijzen die Lunettes AVA Brillen hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die Lunettes AVA Brillen hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Lunettes AVA Brillen te allen tijde wijzigen.
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Lunettes AVA Brillen niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

Artikel 4. Monsters/modellen 

 1. Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken dat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen.

Artikel 5. Gevolgen niet tijdig betalen 

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Lunettes AVA Brillen gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Lunettes AVA Brillen.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Lunettes AVA Brillen zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Lunettes AVA Brillen op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Lunettes AVA Brillen, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Lunettes AVA Brillen te betalen.

Artikel 6. Recht van reclame 

 1. Zodra de klant in verzuim is, is Lunettes AVA Brillen gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
 2. Lunettes AVA Brillen roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Lunettes AVA Brillen, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
 4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Artikel 7. Herroepingsrecht  

 1. In gevallen waarin Lunettes AVA Brillen aan consumenten verkoopt, wordt desondanks het herroepingsrecht uitgesloten nu de geleverde goederen om redenen van gezondheidsbescherming niet geschikt zijn om te worden teruggezonden.

Artikel 8. Opschortingsrecht

 1. Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Artikel 9. Retentierecht 

 1. Lunettes AVA Brillen kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Lunettes AVA Brillen heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
 2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Lunettes AVA Brillen.
 3. Lunettes AVA Brillen is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht. 

Artikel 10. Verrekening 

 1. Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Lunettes AVA Brillen te verrekenen met een vordering op Lunettes AVA Brillen.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud 

 1. Lunettes AVA Brillen blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Lunettes AVA Brillen op grond van wat voor met Lunettes AVA Brillen gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd kan Lunettes AVA Brillen zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
 4. Indien Lunettes AVA Brillen een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Lunettes AVA Brillen het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Artikel 12. Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats bij Lunettes AVA Brillen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
 4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Lunettes AVA Brillen het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Lunettes AVA Brillen kan tegenwerpen.

Artikel 13. Levertijd 

 1. De door Lunettes AVA Brillen opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische bevestiging) heeft gekregen van Lunettes AVA Brillen.
 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Lunettes AVA Brillen niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Artikel 14. Feitelijke levering

 1. De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Artikel 15. Transportkosten 

 1. Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Artikel 16. Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Lunettes AVA Brillen niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Lunettes AVA Brillen, bij gebreke waarvan Lunettes AVA Brillen niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Artikel 17. Bewaring 

 1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

Artikel 18. Vrijwaring

 1. De klant vrijwaart Lunettes AVA Brillen tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Lunettes AVA Brillen geleverde producten en/of diensten.

Artikel 19. Klachten

 1. De klant dient een door Lunettes AVA Brillen geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Lunettes AVA Brillen daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 7 dagen na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. Consumenten dienen Lunettes AVA Brillen uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Lunettes AVA Brillen in staat is hierop adequaat te reageren.
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Lunettes AVA Brillen gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Artikel 20. Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Lunettes AVA Brillen.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Lunettes AVA Brillen ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Artikel 21. Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

 1. Als Lunettes AVA Brillen een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Lunettes AVA Brillen verschuldigd zijn.

Artikel 22. Aansprakelijkheid Lunettes AVA Brillen 

 1. Lunettes AVA Brillen is als leverancier niet in de gelegenheid de productinformatie zoals haar deze wordt verstrekt door de producent en / of EU-importeur technisch of anderszins te controleren. Dit geldt zowel ten aanzien van de conformiteit aan de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen van het product op zich, als ten aanzien van specifieke batches van het product. De informatie over de producten zoals deze door Lunettes AVA Brillen aan de klant wordt verstrekt, is dan ook de informatie zoals Lunettes AVA Brillen deze van de product en/of EU-importeur heeft vernomen. Voorts zijn alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen en omschrijvingen op de website slechts indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.
 2. Lunettes AVA Brillen is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid.
 3. Indien Lunettes AVA Brillen aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 4. Lunettes AVA Brillen is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 5. Indien Lunettes AVA Brillen aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van € 2.500,00.

Artikel 23. Vervaltermijn

 1. Elk recht van de klant op schadevergoeding van Lunettes AVA Brillen vervalt in elk geval 6 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 24. Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Lunettes AVA Brillen toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Lunettes AVA Brillen niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Lunettes AVA Brillen in verzuim is.
 3. Lunettes AVA Brillen heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Lunettes AVA Brillen kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Artikel 25. Overmacht

 1. In deze tijden van schaarste is Lunettes AVA Brillen afhankelijk van toeleveranciers. Lunettes AVA Brillen tracht dan ook op haar website de huidige beschikbaarheid van goederen te vermelden. Indien desondanks meer goederen door klanten zijn besteld dan Lunettes AVA Brillen kan leveren, geldt dit als een situatie van overmacht indien Lunettes AVA Brillen de klant binnen 14 dagen bericht de goederen om redenen van beperkte toelevering, niet te kunnen leveren.
 2. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Lunettes AVA Brillen in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Lunettes AVA Brillen kan worden toegerekend in een van de wil van Lunettes AVA Brillen onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Lunettes AVA Brillen kan worden verlangd.
 3. Tot de in lid 1 genoemde overmacht situatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 4. Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor Lunettes AVA Brillen één of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Lunettes AVA Brillen er weer aan kan voldoen.
 5. Vanaf het moment dat een overmacht situatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 6. Lunettes AVA Brillen is in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.

Artikel 26. Wijziging van de overeenkomst 

 1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Artikel 27. Wijziging algemene voorwaarden

 1. Lunettes AVA Brillen is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Lunettes AVA Brillen zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Artikel 28. Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Lunettes AVA Brillen.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Artikel 29. Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Lunettes AVA Brillen bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 30. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement Oost-Brabant is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 15 mei 2020.

× Hoe kan ik je helpen?